Sjukhusfrågan

Bild från Regionens hemsida

Växjö Forum följer utvecklingen av vården samt den planerade om- och tillbyggnationen på Centrallasarettet i Växjö.

Vi bevakar vad som händer med den planerade om- och tillbyggnaden på CLV och primärvårdsreformen – Nära Vård. Informationen är knapphändig. Vad betyder den nya M-S koalitionen för vården?

Skall det verkligen byggas bostäder på sjukhusområdet? Kommer regionens politiker utarma vården i randkommunerna genom att lägga ner vårdcentraler?

För att möta det framtida vårdbehovet och skapa en bra fysisk arbetsmiljö planeras i efterdyningarna till det nedlagda Räppeprojektet om- och tillbyggnation på CLV.

Den ursprungliga, torftiga utredningen CLV 2.0 behöver kompletteras, vilket kommer att ta tid.

På många kliniker har funnits personalgrupper som medverkat i planeringen av sina nya lokaler på Räppesjukhuset. Deras erfarenhet måste tas tillvara. Hittills har inte skett någon omstart av dessa gruppers arbete.

Regionledningen anser att vårdens nya lokaler skall:
– kunna erbjuda en bättre vårdmiljö för våra patienter
– kunna erbjuda en bättre och mer attraktiv arbetsmiljö för regionens medarbetare
– skapa förutsättningar för att utveckla arbetssätt för en effektivare och säkrare vård

Tillförordnad programchef för Programkontoret för nya vårdbyggnader är Kristina Karlsson.
Patrik Hjelm är regionens fastighetschef och Stefan Lundin anställd som projektledare.

Det råder fortfarande osäkerhet kring den nya ledningen av sjukvården och på CLV.
Regionen håller på att nyrekrytera Hälso- och sjukvårdsdirektör efter att Roger O. Nilsson blev uppsagd våren 2023. Nuvarande regiondirektör Martin Myrskog har valt att avsluta sin tjänst så snart en efterträdare är utsedd.

Samtidigt pågår ett stort projekt med omställning till ”Nära Vård” med primärvården som nav. Man provar nya digitala kontaktvägar till vården med hjälp av ”digital triagering”.

RÄPPEPROJEKTETS UPPGÅNG OCH FALL

Fd landstingsdirektör Lennart Rydberg redovisade sin syn på Räppeprojektet 
vid VÄXJÖ FORUMS möte på Palladium den 1 november 202
PDF

Demonstration 29/4

PUBLICERAD: Måndag 21 Maj 2023

Finansiering av nytt sjukhus

Onsdag 25 Maj 2022

Beslutet om byggande av nytt sjukhus har inte tillkommit efter ett länge känt och analyserat behov av ett nytt sjukhus. I stället är det uppstått efter att dåvarande fastighetschefen fått i uppdrag att göra en plan för byggnader och underhåll på de båda sjukhusen.

PDF

Namninsamling

Fredag 11 Februari 2022

Återremittera ärendet och utred CLV-alternativet, gundligt!

Regionfullmäktiges sammanträde

Onsdag 2 Mars 2022

Vid Regionfullmäktiges sammanträde 2 mars överlämnade Växjö Forum genom Järda Blix steg 1 i namninsamlingen, över 1900 namn.
Nu startar vi strax insamling steg 2, håll utsikt på hemsidan.

Vad är viktigast – Hus eller verksamhet?

Tisdag 25 Januari 2021

Jan Fornander, pensionerad distriktläkare

Som man frågar får man svar

Lördag 18 december 2021
Insändare Smålandsposten

När Smp (3/12) frågar regionens ledande politiker var de står i sjukhusfrågan, blir svaret att de kommer att bestämma sig först när de fått alla utredningar (tillgängliga för allmänheten först i början av januari). En utredning som just presenterats i kommunen är: ”Utredning om effekter för Växjö centrum vid flytt av centrallasarettet”

Utredningen tillkom efter att ”de blågröna” i Växjö uppmanat kommunstyrelsen att ”utreda konsekvenserna för Växjö centrum om befintligt sjukhus flyttas och förläggs till Räppe”.

Kommunchefen fick sedan uppdraget att utreda ”vilka möjligheterna och effekterna blir för Växjö centrum om man flyttar sjukhuset till Räppe”.

När utredningen nu föreligger har frågeställningen istället ändrats till: ”Hur bör Växjö kommun agera för att tillsammans med Region Kronoberg driva utvecklingen av dagens CLV-område på ett sätt som utvecklar och stärker Växjö kommun, Växjö stad och Växjö centrum?”

Man utreder alltså inte konsekvenserna eller effekterna av en sjukhusflytt. Istället för man ett resonemang om hur man, när sjukhuset flyttat, kan utveckla CLV-fastigheten. Och som man frågar får man svar: ”En omvandling med mer service, kontor och bostäder kan på sikt innebära att centrum stärks.” En slutsats som saknar grund i själva utredningen, vilken dessutom saknar datum och uppgift om vem som skrivit den. Märkligt.

Centrallasarettet är det största besöksmålet i centrum. Av utredningen framgår att c:a 30% av de 6 500 personer som dagligen besöker sjukhuset samordnar besöket med ett besök i centrum. 10 000 personer i veckan alltså. Vad händer med vårt centrum om dess i särklass största besöksmål försvinner? Det har inte utredningen utrett, trots dess titel.

Under lång tid har det varit svårt att finna hyresgäster till rutnätsstadens gatuplan. Utbudet i centrum blir förutom tomma lokaler alltmer enahanda. Den gamla handelsstadens köpcentrum med varierat utbud tynar sakta bort. Om man nu, som utredningen föreslår, lyckas etablera ett nytt centrum på CLV-fastigheten, hur påverkas den befintliga rutnätsstadens utbud då? Det har inte utredningen utrett.

Utredningen utgår ifrån att hela CLV fastigheten, 130 000 m2, rivs. Byggnader som kostat c:a 4 miljarder att uppföra. En enorm kapitalförstöring, då större delen av byggnaderna är i mycket gott byggnadstekniskt skick. Framförallt är detta helt förkastligt ur klimatsynpunkt. Att ta vara på det som redan är byggt, bygga om och återbruka är det mest hållbara. Miljökonsekvenserna har utredningen inte ens kommenterat.

I alla projekt finns en ekonomisk verklighet att ta hänsyn till. CLV-fastighetens bokförda värde är ca 500 milj.kr. Att riva alla husen kostar ca 300 milj. Kr. Byggrätter för byggklar tomt i Växjö kostar i snitt 2250kr/m2. Med den exploatering utredningen räknar med blir det en total intäkt om drygt 200 milj.kr för byggrätterna. Effekten av utredningens förslag är att antingen ska regionen göra en förlust på ca 600 milj.kr. för att bli av med tomten eller så ska lägenheterna kosta 4 gånger normalt pris. Vilken verklighet räknar man med?

Utredningen konstaterar alltså, utan att på något sätt belägga det, att om man tar bort det i särklass största besöksmålet i centrum, sjukhuset, kan det på sikt innebära att centrum stärks!

Kommunens politiker kanske ska tänka efter innan all charm med deras stad försvunnit. Stadens identitet, speciellt i centrum, utgörs i högsta grad av alla de människor som använder den, tar den till sig, medverkar i den, bebor den och arbetar där. Vad som händer i centrum är värt eftertanke.

 

Växjö Forum genom Hans Andrén, Ewa Bjerler, Järda Blix, Lennart Burde, Pål Karlsson, Mats Kollind, Jan-Olof Olson och Olof Thedin

Samtal om växjös framtid

Måndag 29 Novemeber 2021
Palladium Växjö

På väg mot skandaler. Samtal om Växjös framtid.
Växjö Forum hälsar alla välkomna till information och samtal.

DOKUMENT

Finansiering av nytt sjukhus

Beslutet om byggande av nytt sjukhus har inte tillkommit efter ett länge känt och analyserat behov av ett nytt sjukhus. I stället är det uppstått efter att dåvarande fastighetschefen fått i uppdrag att göra en plan för byggnader och underhåll på de båda sjukhusen.

SJUKHUSFRÅGAN

Alltför många frågor om sjukhusets utflyttning har utretts alltför knapphändigt, eller inte alls. Vi vill med denna skrift belysa detta för att stimulera till samtal som vi är övertygade om är av avgörande betydelse för ett bra slutresultat.

FÖREDRAG

Städer för människor!
Pål Karlsson, 2021-11-29

ÖVERKLAGAN

Mark- och miljödomstolen
vid Växjö Tingsrätt, 2022 01 07

ÖVERKLAGAN

Kompletering till överklagan
Förvaltningsrätten i Växjö

Är detta rimligt?